Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng{U n } thỏa mãn khiđó giá tri của U 10 là: Điền vào chổtrống:...

Cho cấp số cộng {Un} thỏa mãn open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell U subscript 3 plus 2 U subscript 1 equals 7 end cell row cell U subscript 1 plus U subscript 4 equals 10 end cell end table close khi đó giá tri của U10 là: Điền vào chổ trống:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

giả sử tam thức bậc hai f ( x ) = a x 2 + b x + c thỏa mãn điều kiện ∣ f ( x ) ∣ ≤ 1 , ∀ x ∈ [ − 1 , 1 ] ( ∗ ) Tìm tất cả các tam thức bậc hai f(x) thỏa mãn điều kiện (*) sao cho ∃ x 0 ​ ∈ [ − 1 , ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG