Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có u 5 = - 15, u 20 = 60. Tổng S 20 của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

Cho cấp số cộng (un) có u5 = - 15, u20 = 60. Tổng S20 của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

  1. S20  = 600

  2. S20  = ​​​​​​​ 60

  3. S20  = ​​​​​​​ 250 

  4. S20  = ​​​​​​​ 500

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. S 20 = ​​​​​​​ 250 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN C. S20  = ​​​​​​​ 250  

​​​​​​​

3

Câu hỏi tương tự

Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển của (1 + 3x) 10 là

92

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG