Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có u 4 = - 12, u 14 = 18 . Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

 Cho cấp số cộng (un) có u4 = - 12, u14 = 18. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

  1.  S16 =  - 24

  2. S16 =  26

  3. S16 =  - 25

  4. S16 =  24

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.S 16 = 24 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. S16 =  24 

​​​​​​​

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng − 9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG