Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có u 1 = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u 99

Cho cấp số cộng (un) có u1 = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u99

  1. 401

  2. 402

  3. 403

  4. 404

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 403

ĐÁP ÁN C. 403

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình : sin 3 x ( cos x − 2 sin 3 x ) + cos 3 x ( 1 + sin x − 2 cos 3 x ) = 0 có nghiệm là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG