Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có số hạng đầu u 1 =2 và công sai d = 5 . Giá trị của u 4 bằng

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1=2 và công sai d = 5. Giá trị của u4 bằng

  1. 22

  2. 17

  3. 12

  4. 250

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 17

ĐÁP ÁN B. 17

14

Câu hỏi tương tự

Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển của (1 + 3x) 10 là

92

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG