Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) biết u 2 =3 và u 4 = 7. Gíátrị của u 15 bằng

Cho cấp số cộng (un) biết u2 =3 và u4 = 7. Gíá trị của u15 bằng

  1. 27

  2. 31

  3. 35

  4. 29

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.29

ĐÁP ÁN D. 29 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng − 9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG