Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) thỏa mãn u 1 ​ + u 2020 ​ = 2 , u 1001 ​ + u 1021 ​ = 1 . Tính u 1 ​ + u 2 ​ + ... + u 2021 ​

Cho cấp số cộng  thỏa mãn . Tính 
 

  1. 2021

  2. 2020

  3. 1010

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi d là công sai của CSC trên. Theo bài ra ta có: { u 1 ​ + u 2020 ​ = 2 u 1001 ​ + u 1021 ​ = 1 ​ ⇔ { 2 u 1 ​ + 2019 d = 2 2 u 1 ​ + 2020 d = 1 ​ ⇔ { u 1 ​ = 2 2021 ​ d = − 1 ​ Vậy u 1 ​ + u 2 ​ + ... + u 2021 ​ = 2 ( 2 u 1 ​ + 2020 d ) .2021 ​ = 2 2021 ​

Gọi d là công sai của CSC trên. Theo bài ra ta có:

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 2 x + 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG