Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) thỏa mãn { u 5 ​ + 3 u 3 ​ − u 2 ​ = − 3 3 u 7 ​ − 2 u 4 ​ = 26 ​ Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

Cho cấp số cộng  thỏa mãn 

Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ u 5 ​ + 3 u 3 ​ − u 2 ​ = − 3 3 u 7 ​ − 2 u 4 ​ = 26 ​ ⇔ { 3 u 1 ​ + 9 d = − 3 u 1 ​ + 12 d = 26 ​ ⇔ { u 1 ​ = − 10 d = 3 ​ Tổng 15 số hạng đầu tiên là S 15 ​ = 2 15 ​ [ 2. ( − 10 ) + 14.3 ] = 165

Tổng 15 số hạng đầu tiên là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của ( x 2 − x 2 ​ ) 9 v ớ i x  = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG