Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có u 1 ​ = − 2 và công sai d = 3 . Tìm số hạng u 10 ​ .

Cho cấp số cộng  có  và công sai . Tìm số hạng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có u 10 ​ = u 1 ​ + 9 d = − 2 + 9.3 = 25 nên chọn đáp án D.

Chọn D.

Ta có  nên chọn đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị để biểu thức có nghĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG