Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có u 1 ​ = − 2 và công sai d = 3 .Tìm số hạng u 10

Cho cấp số cộng  có  và công sai . Tìm số hạng u10
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B u 10 ​ = u 1 ​ + 9 d = − 2 + 9.3 = 25

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Khi tính nguyên hàm ∫ x + 1 ​ x − 3 ​ d x . Bằng cách đặt u = x + 1 ​ ta được nguyên hàm nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG