Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng có . Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này. A. B. C. D.

Cho cấp số cộng open parentheses u subscript n close parentheses có u subscript 4 equals negative 12 comma u subscript 14 equals 18. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A. S subscript 16 equals negative 24

B. S subscript 16 equals 26

C. S subscript 16 equals negative 25

D. S subscript 16 equals 24

  1. S subscript 16 equals negative 24

  2. S subscript 16 equals 26

  3. S subscript 16 equals negative 25

  4. S subscript 16 equals 24

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

3

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC cân tại A. biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. tính công bội q của cấp số nhân đó. A. B. C. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG