Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S 10 = 100, S 100 = 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là:

Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S10 = 100, S100 = 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là:
 

  1. -110

  2. 90

  3. 110

  4. -90

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số chữ Sốchẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số: (0,1,2,3,4,5,6) trong đó nhất thiết phải có chữ số 0 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG