Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của  bằng
 

  1. 22

  2. 17

  3. 12

  4. 250

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có u 4 ​ = u 1 ​ + 3 d = 2 + 3.5 = 17

Đáp án B

Ta có 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 2 ; 6 ] ,có đồ thị hàm số như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên miền [ − 2 ; 6 ] . Tính giá trị của biểu ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG