Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 3 và công sai d = 2 . Tính u 9 ​

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có u 9 ​ = u 1 ​ + ( 9 − 1 ) d = 3 + 8.2 = 19

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG