Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 , công sai d = 3 . Số hạng thứ 5 của ( u n ​ ) bằng

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai . Số hạng thứ 5 của   bằng

  1. 30

  2. 10

  3. 162

  4. 14

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức số hạng thứ n của cấp số cộng u n ​ = u 1 ​ + ( n − 1 ) d Ta có số hạng thứ 5 của ( u n ​ ) là u 5 ​ = u 1 ​ + 4 d = 2 + 4.3 = 14

Áp dụng công thức số hạng thứ n của cấp số cộng 

Ta có số hạng thứ 5 của  là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG