Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có công sai d, biết u 1 ​ = 2 , u 2 ​ = 5 . Giá trị u 18 ​ bằng?

Cho cấp số cộng  có công sai d, biết . Giá trị  bằng?

  1. 51

  2. 52

  3. 50

  4. 53

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có u 2 ​ = u 1 ​ + d ⇔ d = u 2 ​ − u 1 ​ = 3 Vậy u 18 ​ = u 1 ​ + 17 d = 2 + 17.3 = 53 Chọn đáp án D

Ta có 

Vậy 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(3;2) và đường thẳng △ : x + y − 2 = 0 . Tìm điểm K trên △ sao cho A K + K B nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG