Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) , biết u 1 ​ + 2 u 5 ​ = 0 , tổng 4 số hạng đầu S 4 ​ = 14 .Số hạng đầu u 1 ​ và công sai d là:

Cho cấp số cộng  , biết  , tổng 4 số hạng đầu  . Số hạng đầu  và công sai d là:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

u 1 ​ + 2 u 5 ​ = 0 ⇔ u 1 ​ + 2 ( u 1 ​ + 4 d ) = 0 ⇔ 3 u 1 ​ + 8 d = 0 ( 1 ) S 4 ​ = 14 ⇔ 4. u 1 ​ + 2 4. ( 4 − 1 ) ​ d = 14 ⇔ 4 u 1 ​ + 6 d = 14 ( 2 ) T ừ ( 1 ) , ( 2 ) ⇒ { 3 u 1 ​ + 8 d = 0 4 u 1 ​ + 6 d = 14 ​ ⇔ { u 1 ​ = 8 d = − 3 ​ Chọn A

Chọn A

2

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x để ba số 9 − x ; x 2 ; 9 + x lập thành cấp số cộng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG