Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x + 1 ) 3 ( x − 2 ) 2 . Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) là

Cho  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = − 1 hoặc x = 2 . Dựa vào bảng biến thiên, hàm số f ( x ) có 2 điểm cực trị .

Cho  hoặc  hoặc .

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số  có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x 2 − 1 ) ( x − 4 ) với mọi x ∈ R . Hàm số g ( x ) = f ( 3 − x ) có bao nhiêu điểm cực đại?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG