Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho P = ∫ a b ​ ( − x 4 + 5 x 2 − 4 ) d x có giá trị lớn nhất với ( a < b ; a , b ∈ R ) .Khi đó tính S = a 2 + b 2

Cho  có giá trị lớn nhất với . Khi đó tính  
 

  1. S = 5

  2. S = 8

  3. S = 4

  4. S = 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số :

Đồ thị hàm số :

               

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R thỏa mãn . Giá trị của tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( 4 x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG