Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số x, y, z dương. Chứng minh rằng :

Cho các số x, y, z dương. Chứng minh rằng : 
x squared over y squared plus y squared over z squared plus z squared over x squared greater or equal than x over y plus y over z plus z over x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = 3x – 4 không đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây: A. (1;-1) B. (2;2) C. (-1;-7) D.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG