Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số x+2, x+14, x +50 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khi đó x 3 +2003 bằng

Cho các số x+2, x+14, x +50 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khi đó x3+2003 bằng

  1. 2019

  2. 2017

  3. 2018

  4. 2020

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.2019

ĐÁP ÁN A. 2019

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng đầu và công bội q của CSN với u 7 ​ = − 5 , u 10 ​ = 135 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG