Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x squared plus y squared plus z equals 3 x y. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator x over denominator y plus z end fraction plus fraction numerator y over denominator x plus z end fraction plus fraction numerator x cubed plus y cubed over denominator 16 z end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG