Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực x, y, z  là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x squared plus y squared equals z squared plus 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator 2 y squared over denominator 2 y plus x z end fraction plus fraction numerator 3 x cubed plus 3 x y squared minus 2 x squared y over denominator y open parentheses z plus 2 close parentheses squared end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là các số nguyên dương. Chứng minh rằng ab ( ab ) ab − 1 + a a − 1 ⋅ b b ​ a ab a − 1 ​ + 1 ⋅ b a 1 ​ ​ + ab ( ab ) ab − 1 + a a ⋅ b b − 1 ​ b ab b − 1 ​ + 1 ⋅ a b 1 ​ ​ ⩾ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG