Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực x, y, z không âm và thỏa mãn điều kiện x+3y+2z = 3 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho các số thực x, y, z không âm và thỏa mãn điều kiện x+3y+2z = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals space square root of 2 plus fraction numerator x squared plus 9 y squared over denominator x y plus 1 end fraction end root plus 3 z minus z squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG