Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn lo g 2 ​ 3 x y + x 2 x 2 + y 2 ​ + 2 l o g 2 ​ ( x 2 + 2 y 2 + 1 ) ≤ lo g 2 ​ 8 x y .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2 x y − y 2 2 x 2 − x y + 2 y 2 ​

Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Vì hàm số f ( t ) = lo g 2 ​ t + t đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) ⇒ ( ∗ ) ⇔ f ( 2 x 2 + 2 y 2 ) ≤ f ( 3 x y + x 2 )

Đáp án C

Vì hàm số  đồng biến trên khoảng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG