Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực thay đổi x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực thay đổi x, y, z thỏa mãn x squared plus y squared plus z squared plus 16 over 25 x y equals 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals 3 over 5 open parentheses x squared plus y squared close parentheses plus 5 over 6 z squared plus x y minus square root of 10 open parentheses x y plus y z plus z x close parentheses end root

 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG