Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng :

Cho các số thực a comma b comma c not equal to 1 thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng : a squared over open parentheses 1 minus a close parentheses squared plus b squared over open parentheses 1 minus b close parentheses squared plus c squared over open parentheses 1 minus c close parentheses squared greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG