Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực , thỏa mãn a+b+c = 3 . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực a comma b comma c element of open square brackets 0 semicolon 2 close square brackets, thỏa mãn a+b+c = 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P equals a squared plus 2 b squared plus 3 c squared minus 2 a minus 24 c plus 2060

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG