Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a , b , c thỏa mãn a > 1 , b > 2 1 ​ , c > 3 1 ​ và a 1 ​ + 2 b + 1 2 ​ + 3 c + 2 3 ​ ≥ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = ( a − 1 ) ( 2 b − 1 ) ( 3 c − 1 ) .

Cho các số thực  thỏa mãn  và  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ a 1 ​ + 2 b + 1 2 ​ + 3 c + 2 3 ​ ≥ 2 suy ra a 1 ​ ≥ ( 1 − 2 b + 1 2 ​ ) + ( 1 − 3 c + 2 3 ​ ) = 2 b + 1 2 b − 1 ​ + 3 c + 2 3 c − 1 ​ . 2 b + 1 2 ​ ≥ ( 1 − a 1 ​ ) + ( 1 − 3 c + 2 3 ​ ) = a a − 1 ​ + 3 c + 2 3 c − 1 ​ . 3 c + 2 3 ​ ≥ ( 1 − a 1 ​ ) + ( 1 − 2 b + 1 2 ​ ) = a a − 1 ​ + 2 b + 1 2 b − 1 ​ . Theo đề bài a − 1 > 0 , 2 b − 1 > 0 , 3 c − 1 > 0. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có a 1 ​ ≥ 2 b + 1 2 b − 1 ​ + 3 c + 2 3 c − 1 ​ ≥ 2 2 b + 1 2 b − 1 ​ . 3 c + 2 3 c − 1 ​ ​ ⇒ ( 2 b − 1 ) ( 3 c − 1 ) ​ ≤ 2 a ( 2 b + 1 ) ( 3 c + 2 ) ​ ​ . ( 1 ) 2 b + 1 2 ​ ≥ a a − 1 ​ + 3 c + 2 3 c − 1 ​ ≥ 2 a a − 1 ​ . 3 c + 2 3 c − 1 ​ ​ ⇒ ( a − 1 ) ( 3 c − 1 ) ​ ≤ 2 b + 1 a ( 3 c + 2 ) ​ ​ . ( 2 ) 3 c + 2 3 ​ ≥ a a − 1 ​ + 2 b + 1 2 b − 1 ​ ≥ 2 a a − 1 ​ . 2 b + 1 2 b − 1 ​ ​ ⇒ ( a − 1 ) ( 2 b − 1 ) ​ ≤ 3 ( 3 c + 2 ) 3 a ( 2 b + 1 ) ​ ​ . ( 3 ) Nhân các vế của (1), (2), (3) ta có ( a − 1 ) ( 3 c − 1 ) ≤ 4 3 ​ . Đẳng thức xảy ra ⇔ { a 1 ​ + 2 b + 1 2 ​ + 3 c + 2 3 ​ = 2 a 1 ​ = 2 b + 1 2 ​ = 3 c + 2 3 ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 2 3 ​ b = 1 c = 6 5 ​ . ​ Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng 4 3 ​ . Chọn đáp án A.

Từ  suy ra

Theo đề bài  Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có 

Nhân các vế của (1), (2), (3) ta có 

Đẳng thức xảy ra 

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng 

Chọn đáp án A. 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ( a + b ) 2 a 2 ​ + ( b + c ) 2 b 2 ​ + 4 a c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG