Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực không âm và không có hai số nào đồng thời bằng 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 Cho các số thực không âm và không có hai số nào đồng thời bằng 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P equals open parentheses x y plus y z plus z x close parentheses open parentheses fraction numerator 1 over denominator x squared plus y squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator y squared plus z squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator z squared plus x squared end fraction close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG