Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực không âm thỏa mãn a+b .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực không âm thỏa mãn a+b greater or equal than c squared. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P equals open parentheses fraction numerator a over denominator a plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator b plus c end fraction close parentheses minus fraction numerator 32 c over denominator 27 open parentheses c plus 1 close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG