Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn xz + 2xy + yz = 4z 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực dương x, y, z   thỏa mãn xz + 2xy + yz = 4z Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P equals fraction numerator x over denominator 2 y plus z end fraction plus fraction numerator y over denominator 2 x plus z end fraction plus 3 over 2 open parentheses fraction numerator z over denominator x plus y plus z end fraction close parentheses squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG