Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x greater or equal than z.   Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator x z over denominator y squared plus y z end fraction plus fraction numerator y squared over denominator x z plus y z end fraction plus fraction numerator 2 open parentheses x plus 3 z close parentheses over denominator x plus 2 z end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG