Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn lo g 6 ​ x = lo g 9 ​ y = lo g 4 ​ ( 2 x + 2 y ) . Khi đó y x ​ bằng:

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn . Khi đó  bằng:

R. Roboteacher32

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt lo g 6 ​ x = lo g 9 ​ y = lo g 4 ​ ( 2 x + 2 y ) = t ⇒ [ x = 6 t x = 9 t ​ và 2 x + 2 y = 4 t ⇒ 2. 6 t + 2. 9 t = 4 t ⇔ [ ( 3 2 ​ ) t ] 2 − 2. ( 3 2 ​ ) t − 2 = 0 ⇔ ( 3 2 ​ ) t = 1 + 3 ​ ⇒ y x ​ = 1 + 3 ​

Đặt 

và 

1

Câu hỏi tương tự

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG