Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương thoả mãn và . Tính .

Cho các số thực dương  thoả mãn  và . Tính .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Vậy .

Ta có:

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cường độ một trận động đất Richte được cho bởi công thức , với là biên độ rung chấn tối đa và là một biên độ chuẩn (hằng số). Vào năm 2019, một trận động đất ở Thái Lan có cường độ độ Richte. Cũng tro...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG