Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho các số thực dương a comma b comma a not equal to 1 comma b not equal to 1 comma a not equal to b comma a b not equal to 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. log subscript 1 over a end subscript open parentheses fraction numerator a b squared over denominator 2 end fraction close parentheses equals negative 1 plus log subscript a 2 minus 2 log subscript a b

  2. log subscript 1 over a end subscript open parentheses fraction numerator a b squared over denominator 2 end fraction close parentheses equals negative 1 minus log subscript a b

  3. log subscript 1 over a end subscript open parentheses fraction numerator a b squared over denominator 2 end fraction close parentheses equals negative 1 minus log subscript a 2 b squared

  4. log subscript 1 over a end subscript open parentheses fraction numerator a b squared over denominator 2 end fraction close parentheses equals 2 minus log subscript a b plus log subscript b a minus log subscript b 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = lo g 3 ​ ( 4 − x ) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG