Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a 1 ,a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số thực dương b 1 ,b 2 ,b 3 ,b 4, b 5 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Biết rằng a 1 =b 1 và Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

Cho các số thực dương a1,a2,a3,a4,a5 theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số thực dương b1,b2,b3,b4,b5 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Biết rằng a1=b1 và a subscript 5 equals 176 over 17 b subscript 5 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức fraction numerator a subscript 2 plus a subscript 3 plus a subscript 4 over denominator b subscript 2 plus b subscript 3 plus b subscript 4 end fraction bằng

  1. 16 over 17

  2. 48 over 17

  3. 32 over 17

  4. 24 over 17

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. 48 over 17 

2

Câu hỏi tương tự

Cho bốn số nguyên biết rằng ba số hạng đầu lập thành một cấp số nhân, ba số hạng sau lập thành một cấp số cộng. Tổng của hai số hạng đầu và cuối bằng 14, còn tổng hai số ở giữa bằng 12. Tổng của bốn s...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG