Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b với và . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho các số thực dương a, b với a not equal to 1 và log subscript a b greater than 0 . Khẳng định nào sau đây là đúng?
 

  1. left square bracket table row cell 0 less than a comma b less than 1 end cell row cell 0 less than a less than 1 less than b end cell end table

  2. left square bracket table row cell 0 less than a comma b less than 1 end cell row cell 1 less than a comma b end cell end table

  3. left square bracket table row cell 0 less than a comma b less than 1 end cell row cell 0 less than b less than 1 less than a end cell end table

  4. left square bracket table row cell 0 less than b less than 1 less than a end cell row cell 1 less than a comma b end cell end table

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 x − 1 2 1 − x − 2 x + 1 ​ ≤ 0 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG