Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b với a 1. khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho các số thực dương a, b với a not equal to1. khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. log subscript a squared end subscript left parenthesis a b right parenthesis equals 1 half log subscript a b

  2. log subscript a squared end subscript left parenthesis a b right parenthesis equals 2 plus 2 log subscript a b

  3. log subscript a squared end subscript left parenthesis a b right parenthesis equals 1 fourth log subscript a b

  4. log subscript a squared end subscript left parenthesis a b right parenthesis equals 1 half plus 1 half log subscript a b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG