Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, m, n (m n ) . Chứng minh rằng:

Cho các số thực dương a, b, m, n (m greater or equal than n ) . Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator n a plus m b end fraction plus fraction numerator b over denominator m b plus n a end fraction greater or equal than fraction numerator 2 over denominator m plus n end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG