Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a+b+c = 3và làm cho các biểu thức của bất đẳng thức luôn xác định. Chứng minh rằng:

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a+b+c = 3 và làm cho các biểu thức của bất đẳng thức luôn xác định. Chứng minh rằng: square root of a squared plus a minus 1 end root plus square root of b squared plus b minus 1 end root plus square root of c squared plus c minus 1 end root less or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≤ ≤ ( a ​ + b ​ + c ​ ) ( a ​ 1 ​ + b ​ 1 ​ + c ​ 1 ​ ) ​ ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG