Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện 2 a squared plus 3 open parentheses b squared plus c squared close parentheses equals 4 a b plus 3 a c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator open parentheses a squared plus 1 close parentheses c squared plus b squared plus 4 over denominator 25 b c end fraction plus fraction numerator 2 b squared plus c squared over denominator a b plus 2 a c end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG