Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b,c thỏa a+b+c+ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho các số thực dương  a, b,c thỏa a+b+c+square root of 2 a b c end root greater or equal than 10 Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức: A equals space square root of 8 over a squared plus fraction numerator 9 b squared over denominator 2 end fraction plus fraction numerator c squared a squared over denominator 4 end fraction end root plus square root of 8 over b squared plus fraction numerator 9 c squared over denominator 2 end fraction plus fraction numerator b squared a squared over denominator 4 end fraction end root plus square root of 8 over c squared plus fraction numerator 9 a squared over denominator 2 end fraction plus fraction numerator c squared b squared over denominator 4 end fraction end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG