Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

 square root of c squared open parentheses a squared plus b squared close parentheses squared plus a squared open parentheses b squared plus c squared close parentheses squared plus b squared open parentheses c squared plus a squared close parentheses squared end root greater or equal than fraction numerator 54 open parentheses a b c close parentheses cubed over denominator open parentheses a plus b plus c close parentheses squared square root of open parentheses a b close parentheses to the power of 4 plus open parentheses b c to the power of blank close parentheses to the power of 4 plus open parentheses c a close parentheses to the power of 4 end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: a 3 + ( b + c ) 3 a 3 ​ ​ + b 3 + ( c + a ) 3 b 3 ​ ​ + c 3 + ( a + b ) 3 c 3 ​ ​ ≥ 1 , ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG