Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng a 2 + ab + b 2 a 2 ​ + b 2 + b c + c 2 b 2 ​ + c 2 + c a + a 2 c 2 ​ ≥ 1

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức đã cho viết lại thành 1 + a b ​ + ( a b ​ ) 2 1 ​ + 1 + b c ​ + ( b c ​ ) 2 1 ​ + 1 + c a ​ + ( c a ​ ) 2 1 ​ ≥ 1 Đặt x = a b ​ , y = b c ​ , z = c a ​ ⇒ x , y , z > 0 , x yz = 1 . Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh viết lại thành 1 + x + x 2 1 ​ + 1 + y + y 2 1 ​ + 1 + z + z 2 1 ​ ≥ 1 Bất đẳngthức trên tương đương với ( 1 + x + x 2 ) ( 1 + y + y 2 ) + ( 1 + y + y 2 ) ( 1 + z + z 2 ) + ( 1 + z + z 2 ) ( 1 + x + x 2 ) ≥ ( 1 + x + x 2 ) ( 1 + y + y 2 ) + ( 1 + z + z 2 ) Khi triển và sử dụng x yz = 1 , rút gọn ta được x 2 + y 2 + z 2 ≥ x y + yz + z x ⇔ ( x − y ) 2 + ( y − z ) 2 + ( z − x ) 2 ≥ 0 (luôn đúng) Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1 ⇔ a = b = c

Bất đẳng thức đã cho viết lại thành

Đặt . Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh viết lại thành

Bất đẳng thức trên tương đương với

Khi triển và sử dụng , rút gọn ta được 

 (luôn đúng)

Đẳng thức xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab + b c + c a = 1 . Chứng minh rằng a + a 1 ​ ​ + b + b 1 ​ ​ + c + c 1 ​ ​ ≥ 2 ( a ​ + b ​ + c ​ ) Hỏi dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG