Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: a + 2 b b ​ + b + 2 c c ​ + c + 2 a a ​ ≤ 1

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

BĐT ⇔ a + 2 b b ​ + b + 2 c c ​ + c + 2 a a ​ ≤ 1 Đặt x = b a ​ ; y = c b ​ ; z = a c ​ . Ta có x, y, z là các số thực dương có tích xyz = 1. Suy ra: b a ​ + 2 1 ​ + c b ​ + 2 1 ​ + a c ​ + 2 1 ​ ≤ 1 ⇔ x + 2 1 ​ + y + 2 1 ​ + z + 2 1 ​ ≤ 1 ⇔ ( x + 2 ) ( y + 2 ) + ( y + 2 ) ( z + 2 ) + ( z + 2 ) ( x + 2 ) ≤ ( x + 2 ) ( y + 2 ) ( z + 2 ) ⇔ ( x y + yz + z x ) + 4 ( x + y + z ) + 12 ≤ x yz + 2 ( x y + yz + z x ) + 4 ( x + y + z ) ⇔ 4 ≤ x yz + x y + yz + z x ⇔ 3 ≤ x y + yz + z x Đây là bất đẳng thức đúng vì áp dụng bất đẳng thức Cô - si cho ba số dương ta có: x y + yz + z x ≥ 3 3 ( x yz ) 2 ​ = 3 . Suy ra điều phải chứng minh.

BĐT

Đặt  . Ta có x, y, z là các số thực dương có tích xyz = 1.

Suy ra: 

Đây là bất đẳng thức đúng vì áp dụng bất đẳng thức Cô - si cho ba số dương ta có:

. Suy ra điều phải chứng minh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a ∈ R Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG