Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: a squared plus b squared plus c squared plus 2 a b c plus 3 greater or equal than open parentheses a plus 1 close parentheses open parentheses b plus 1 close parentheses open parentheses c plus 1 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG