Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực . Chứng minh rằng

Cho các số thực a comma b comma c element of open square brackets 0 semicolon 1 close square brackets. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator 2 minus a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 minus b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 minus c end fraction greater or equal than 3 a b c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG