Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c thuộc đoạn và thỏa mãn a+b+c = 6 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho các số thực a, b, c thuộc đoạn  open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets và thỏa mãn  a+b+c = 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator a squared b squared plus b squared c squared plus c squared a squared plus 12 a b c plus 72 over denominator a b plus b c plus c a end fraction minus 1 half a b c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG