Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: . Chứng minh rằng

Cho các số thực a, b, c  thỏa mãn: a squared plus b squared plus c squared equals 9 . Chứng minh rằng 2 open parentheses a plus b plus c close parentheses less or equal than 10 plus a b c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG